You are currently viewing KONA DOLOMIT

KONA DOLOMIT

Kona dolomit (Kona dolomite)
U Kona brdima u državi Micigen (SAD), ova stena, Kona dolomit, starosti oko dve milijarde godina, eksploatiše se prvenstveno kao gradevinski kamen. Koristi se kao tehnicki gradevinski kamen, u vidu agregata za beton i asfalt-beton, zastore železnickih pruga, ali i kao arhitektonski gradevinski kamen, za oblaganje i izradu razlicitih dekorativnih elemenata. Medutim, pojedini delovi dolomitske mase, koji su bili izloženi blagoj silifikaciji, mogu se koristiti i za juvelirske namene.
Primarna karbonatna struktura ove stene izgradena je od fosilnih ostataka tzv. stromatolita, morskih praorganizama koji su kod nas poznati kao modrozelene alge. Naizmenicne faze rasta ovih organizama i njihovog pokrivanja mineralnim muljem, vide se na poprecnim presecima kao raznobojne trake nepravilnih oblika. Kada se osnovnoj masi žute do braon boje dodaju šare roze do ljubicaste boje, koje poticu od manganskih minerala, rezultat je plemeniti kamen prijatnih boja i neodoljivih šara, koji se veoma lako obraduje, a može i da zadobije odlicnu polituru.
Postoji monogo vrsta plemenitog kamena slicnog porekla i nacina postanka, pri cemu se njihove šare mogu znatno razlikovati.
Jedna od ovih vrsta je tzv. Pikaso mermer (Picasso marble), poreklom iz države Juta (SAD), pretežno braon-ljubicaste boje sa zanimljivim šarama.
Druga je krinoidni mermer (Crinoid marble). Krinoidi su morski organizmi donekle slicni koralima, najšire rasprostranjeni u trijasu. Jedna vrsta mermera poreklom iz Kine se odlikuje ocuvanim ostacima krinoida zanimljivih oblika i lepih, upadljivih boja.
Treca je zebra kamen (zebra stone), poreklom iz zapadne Australije, otkriven 1924. Starost ove stene je oko 600 miliona godina. Mada preovladuje mišljenje da je po sastavu glinac, postoje i mišljenja da ustvari predstavlja alterisani vulkanski tuf. Upadljive šare sa zonama bordo boje koja potice od hematita, glavna su vrlina zebra kamena. Osnovna mana je mekoca. S obzirom na privlacnu šaru, ne cudi što je u citavoj oblasti gde se ova stena eksploatiše razvijena delatnost pripreme za razlicite namene i obrade. Priprema obavezno ukljucuje impregnaciju sintetickim smolama radi povecanja tvrdine i otpornosti ovog materijala.