BERZA MINERALA

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, Novi Sad, dana 5.12.2015. godine, od 10 do 17h, održaće se BERZA MINERALA.
Molimo sve zaineresovane da nam do 26.11. potvrdite učešće i da o odrzavanju berze obavestite sve zainteresovane ljubitelje minerala i fosila.
Kako trgovina mineralima i fosilima nije zakonski uređena predvideli smo da svi učesnici berze potpišu izjavu da predmeti koji su na berzi nisu deo neke zastićene zbirke (Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11-dr.zakon i 99/11-dr.zakon) i da ne prestavljaju geološka ili paleontološka dokumenta koja bi na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 91/10) mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost.
Kontakt osoba: Darko Timotić, mail darkotimotic@gmail.com ili darko.timotic@pzzp.rs